آمار نحوه انتقال

مشاهده در قالب پی دی اف 

مهمترین راه‌ ابتلا به HIV‌/ایدز در میان افراد شناسایی شده از طریق رابطه جنسی محافظت نشده از سال 65 تا پایان سال 90، 12 درصد بود که این میزان در افراد شناسایی شده فقط در سال 91 به 36.3 درصد رسیده است.
نگاهی به آمار مهمترین راه‌های ابتلا به HIV‌/ایدز در میان افراد شناسایی شده از سال 65 تا پایان سال 91 حاکیست انتقال HIV‌/ایدز از طریق سرنگ آلوده کاهش و انتقال از طریق رابطه جنسی محافظت نشده افزایش یافته است.

مهمترین راه‌های ابتلا به اچ آی وی از سال 1365 تا پایان سال 1391(درصد) افراد شناسایی شده فقط در سال 91
سرنگ آلوده 69 53
رابطه جنسی محافظت نشده 12 36.3
سایر 19 10.7
جمع 100 100

با اینکه آمار انتقال از طریق روابط جنسی هنوز هم پایینتر از سایر راه ها است ، توصیه اکید می  شود که رعایت ایمنی در رابطه جنسی لحاظ گردد.